Walsin Technology Corporation 華新科技
  psa walsin
Walsin Technology Corporation
 
       
cross reference
 
慈輝社簡介
歷年成果
活動照片
   
 
   

慈輝社簡介

瞭解慈輝社的宗旨,任務及社會服務.

查詢更多相關訊息 >> 

....................................................................................................................................................................................................................................

歷年成果

成立於2000年,華科慈輝社的成立旨在關懷弱勢,服務社會,成立至今成果無數.

查詢更多相關訊息 >> 

....................................................................................................................................................................................................................................

活動照片

往年活動照片分享.

查詢更多相關訊息 >>
華新科技

TEL:886-3-4758711       FAX:886-34757130 or 4757129      E-mail: info@passivecomponent.com
Copyright 2006 Walsin Technology Corporation.All Rights Reserved.